ara üst


 FT 800 Q-T VQFN-48 LCD CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 721897

KDV Hariç Fiyat: 83,60  TL


 LP 55231 SQX VQFN-24 LED DRIVER IC

Ürün Kod: : 721896

KDV Hariç Fiyat: 21,60  TL


 NUC472JI8AE LQFP-144 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 732741

KDV Hariç Fiyat: 84,54  TL


 PIC12LF1572-I/SN SOIC-8 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725236

KDV Hariç Fiyat: 11,92  TL


 STA 301 A SIP-8 60V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765086

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STA 308 QFP64

Ürün Kod: : 764076

KDV Hariç Fiyat: 48,49  TL


 STA 309 A SMD

Ürün Kod: : 764066

KDV Hariç Fiyat: 51,07  TL


 STA 353

Ürün Kod: : 764067

KDV Hariç Fiyat: 25,75  TL


 STA 381 BWS VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 736385

KDV Hariç Fiyat: 88,92  TL


 STA 381 BWTR VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 720952

KDV Hariç Fiyat: 93,56  TL


 STA 401 A SIP-10 60V 4A DARLINGTON ARRAY POWER TRANSISTOR,,

Ürün Kod: : 756890

KDV Hariç Fiyat: 25,75  TL


 STA 402 A

Ürün Kod: : 756891

KDV Hariç Fiyat: 8,07  TL


 STA 403 A SIP-10 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756892

KDV Hariç Fiyat: 38,62  TL


 STA 404 A SIP-10 200V 3A DRLINGTON TRANSISTOR--

Ürün Kod: : 737234

KDV Hariç Fiyat: 36,05  TL


 STA 408 A SIP-10 120V 4A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734156

KDV Hariç Fiyat: 80,72  TL


 STA 434 A

Ürün Kod: : 756893

KDV Hariç Fiyat: 7,12  TL


 STA 441 C

Ürün Kod: : 756894

KDV Hariç Fiyat: 9,61  TL


 STA 471 A SIP-10 60V 2A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734092

KDV Hariç Fiyat: 33,99  TL


 STA 501 A SMD AUDIO IC

Ürün Kod: : 751311

KDV Hariç Fiyat: 39,05  TL


 STA 505 SMD

Ürün Kod: : 751312

KDV Hariç Fiyat: 41,20  TL


 STA 506 A SMD

Ürün Kod: : 764068

KDV Hariç Fiyat: 41,20  TL


 STA 508 A ORG

Ürün Kod: : 764069

KDV Hariç Fiyat: 58,37  TL


 STA 509 A POWERSO-36 MOSFET

Ürün Kod: : 733985

KDV Hariç Fiyat: 56,65  TL


 STA 509 A ZIP-10 MOSFET---

Ürün Kod: : 764070

KDV Hariç Fiyat: 62,49  TL


 STA 515 SMD

Ürün Kod: : 752240

KDV Hariç Fiyat: 41,20  TL


 STA 5150

Ürün Kod: : 764075

KDV Hariç Fiyat: 51,07  TL


 STA 516 B13TR POWERSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764064

KDV Hariç Fiyat: 66,09  TL


 STA 517 B

Ürün Kod: : 764071

KDV Hariç Fiyat: 51,07  TL


 STA 518 SMD

Ürün Kod: : 764072

KDV Hariç Fiyat: 31,76  TL


 STA 540 MULTIWATT-15 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 753782

KDV Hariç Fiyat: 26,44  TL


 STA 540 SA ZIP-19 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764073

KDV Hariç Fiyat: 22,75  TL


 STA 543 SA

Ürün Kod: : 764074

KDV Hariç Fiyat: 58,79  TL


 STA 575 FLEXIWATT-27V AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 752179

KDV Hariç Fiyat: 41,20  TL


 STI8035BE SOIC-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 734093

KDV Hariç Fiyat: 13,95  TL


 STM 32F03 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733509

KDV Hariç Fiyat: 42,48  TL


 STM 32F030 C8T6 LQFP-48 MICRO CONTROLLER*

Ürün Kod: : 730106

KDV Hariç Fiyat: 18,95  TL


 STM 32F030 C8T6TR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733455

KDV Hariç Fiyat: 14,01  TL


 STM 32F030 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725004

KDV Hariç Fiyat: 9,63  TL


 STM 32F030 R8T6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733468

KDV Hariç Fiyat: 20,79  TL


 STM 32F031 C4T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733475

KDV Hariç Fiyat: 31,12  TL


 STM 32F031 F6P7 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733499

KDV Hariç Fiyat: 29,04  TL


 STM 32F031 G6U6 UFQFN-28 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733464

KDV Hariç Fiyat: 26,33  TL


 STM 32F031 K6U6 QFN-32 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730107

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F042 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725009

KDV Hariç Fiyat: 35,02  TL


 STM 32F042 F6P6 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725002

KDV Hariç Fiyat: 22,37  TL


 STM 32F051 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733472

KDV Hariç Fiyat: 36,62  TL


 STM 32F051 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725006

KDV Hariç Fiyat: 21,71  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733485

KDV Hariç Fiyat: 33,26  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733486

KDV Hariç Fiyat: 33,26  TL


 STM 32F051 K4UA UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733462

KDV Hariç Fiyat: 29,33  TL


 STM 32F051 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733500

KDV Hariç Fiyat: 34,95  TL


 STM 32F051 K6U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733465

KDV Hariç Fiyat: 17,44  TL


 STM 32F051 K8U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725013

KDV Hariç Fiyat: 18,60  TL


 STM 32F051 R4T6TR LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733494

KDV Hariç Fiyat: 38,01  TL


 STM 32F051 R8T6 LQFP-64 MICRO CONTROLLERS --

Ürün Kod: : 730111

KDV Hariç Fiyat: 36,48  TL


 STM 32F070 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725000

KDV Hariç Fiyat: 18,96  TL


 STM 32F071 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733461

KDV Hariç Fiyat: 23,31  TL


 STM 32F071 VBT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733533

KDV Hariç Fiyat: 57,08  TL


 STM 32F072 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725003

KDV Hariç Fiyat: 20,01  TL


 STM 32F072 CBT6TR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733573

KDV Hariç Fiyat: 25,46  TL


 STM 32F072 CBU6 QFPN-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733506

KDV Hariç Fiyat: 39,25  TL


 STM 32F072 R8T6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733504

KDV Hariç Fiyat: 45,13  TL


 STM 32F072 RBT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733483

KDV Hariç Fiyat: 32,90  TL


 STM 32F091 VCT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733537

KDV Hariç Fiyat: 67,28  TL


 STM 32F100 C4T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733456

KDV Hariç Fiyat: 25,10  TL


 STM 32F100 C6T6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 724695

KDV Hariç Fiyat: 12,12  TL


 STM 32F100 C8T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733457

KDV Hariç Fiyat: 27,34  TL


 STM 32F100 CBT6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733479

KDV Hariç Fiyat: 42,72  TL


 STM 32F100 CBT6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733460

KDV Hariç Fiyat: 42,71  TL


 STM 32F100 CBT7B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733501

KDV Hariç Fiyat: 35,92  TL


 STM 32F100 R4T6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733530

KDV Hariç Fiyat: 45,29  TL


 STM 32F100 R8T6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730104

KDV Hariç Fiyat: 24,68  TL


 STM 32F100 RBT6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER*

Ürün Kod: : 730105

KDV Hariç Fiyat: 35,65  TL


 STM 32F100 RCT6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 724865

KDV Hariç Fiyat: 70,64  TL


 STM 32F100 VCT6B LQFP-100 MICRO CONTROLLERS *

Ürün Kod: : 730102

KDV Hariç Fiyat: 70,51  TL

1  2  3 

link