ara üst


 FT 800 Q-T VQFN-48 LCD CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 721897

KDV Hariç Fiyat: 59,39  TL


 LP 55231 SQX VQFN-24 LED DRIVER IC

Ürün Kod: : 721896

KDV Hariç Fiyat: 15,35  TL


 NUC472JI8AE LQFP-144 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 732741

KDV Hariç Fiyat: 60,05  TL


 PIC12LF1572-I/SN SOIC-8 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725236

KDV Hariç Fiyat: 10,00  TL


 STA 301 A SIP-8 60V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765086

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STA 308 QFP64

Ürün Kod: : 764076

KDV Hariç Fiyat: 34,45  TL


 STA 309 A SMD

Ürün Kod: : 764066

KDV Hariç Fiyat: 36,28  TL


 STA 353

Ürün Kod: : 764067

KDV Hariç Fiyat: 18,29  TL


 STA 381 BWTR VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 720952

KDV Hariç Fiyat: 66,46  TL


 STA 401 A

Ürün Kod: : 756890

KDV Hariç Fiyat: 6,28  TL


 STA 402 A

Ürün Kod: : 756891

KDV Hariç Fiyat: 5,73  TL


 STA 403 A SIP-10 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756892

KDV Hariç Fiyat: 27,44  TL


 STA 434 A

Ürün Kod: : 756893

KDV Hariç Fiyat: 5,06  TL


 STA 441 C

Ürün Kod: : 756894

KDV Hariç Fiyat: 6,83  TL


 STA 501 A SMD AUDIO IC

Ürün Kod: : 751311

KDV Hariç Fiyat: 27,74  TL


 STA 505 SMD

Ürün Kod: : 751312

KDV Hariç Fiyat: 29,27  TL


 STA 506 A SMD

Ürün Kod: : 764068

KDV Hariç Fiyat: 29,27  TL


 STA 508 A ORG

Ürün Kod: : 764069

KDV Hariç Fiyat: 41,46  TL


 STA 509 A

Ürün Kod: : 764070

KDV Hariç Fiyat: 34,45  TL


 STA 515 SMD

Ürün Kod: : 752240

KDV Hariç Fiyat: 29,27  TL


 STA 5150

Ürün Kod: : 764075

KDV Hariç Fiyat: 36,28  TL


 STA 516 B

Ürün Kod: : 764064

KDV Hariç Fiyat: 40,55  TL


 STA 517 B

Ürün Kod: : 764071

KDV Hariç Fiyat: 36,28  TL


 STA 518 SMD

Ürün Kod: : 764072

KDV Hariç Fiyat: 22,56  TL


 STA 540 MULTIWATT-15 POWER AMPLIFIER IC ----

Ürün Kod: : 753782

KDV Hariç Fiyat: 16,16  TL


 STA 540 SA ZIP-19 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764073

KDV Hariç Fiyat: 16,16  TL


 STA 543 SA

Ürün Kod: : 764074

KDV Hariç Fiyat: 41,77  TL


 STA 575 FLEXIWATT-27V AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 752179

KDV Hariç Fiyat: 29,27  TL


 STM 32F030 C8T6 LQFP-48 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730106

KDV Hariç Fiyat: 13,46  TL


 STM 32F030 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725004

KDV Hariç Fiyat: 7,93  TL


 STM 32F031 K6U6 QFN-32 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730107

KDV Hariç Fiyat: 8,99  TL


 STM 32F042 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725009

KDV Hariç Fiyat: 24,88  TL


 STM 32F042 F6P6 TSSOP-20 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725002

KDV Hariç Fiyat: 15,89  TL


 STM 32F051 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725006

KDV Hariç Fiyat: 15,42  TL


 STM 32F051 K8U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725013

KDV Hariç Fiyat: 13,21  TL


 STM 32F051 R8T6 LQFP-64 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 730111

KDV Hariç Fiyat: 21,34  TL


 STM 32F070 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725000

KDV Hariç Fiyat: 13,47  TL


 STM 32F072 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725003

KDV Hariç Fiyat: 14,21  TL


 STM 32F100 C6T6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 724695

KDV Hariç Fiyat: 12,80  TL


 STM 32F100 R8T6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730104

KDV Hariç Fiyat: 17,53  TL


 STM 32F100 RBT6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730105

KDV Hariç Fiyat: 21,10  TL


 STM 32F100 RCT6B LQFP-64 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 724865

KDV Hariç Fiyat: 45,62  TL


 STM 32F100 VCT6B LQFP-100 MICRO CONTROLLERS ***

Ürün Kod: : 730102

KDV Hariç Fiyat: 45,53  TL


 STM 32F101 C6T6A LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725007

KDV Hariç Fiyat: 21,95  TL


 STM 32F103 C6U6A UFQFPN-48 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730113

KDV Hariç Fiyat: 36,58  TL


 STM 32F103 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLERS

Ürün Kod: : 765088

KDV Hariç Fiyat: 42,07  TL


 STM 32F103 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725008

KDV Hariç Fiyat: 44,99  TL


 STM 32F103 R4T6A LQFP-64 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730114

KDV Hariç Fiyat: 35,97  TL


 STM 32F103 VCT6TR LQFP-100 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725005

KDV Hariç Fiyat: 33,27  TL


 STM 32F103 VEH7 BGA-100 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730115

KDV Hariç Fiyat: 54,88  TL


 STM 32F103 VET6 LQFP-100 ARM MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 724959

KDV Hariç Fiyat: 40,53  TL


 STM 32F107 RBT6 LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730108

KDV Hariç Fiyat: 43,50  TL


 STM 32F107 VCT6 LQFP-100 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 730112

KDV Hariç Fiyat: 41,16  TL


 STM 32F205 VET6 LQFP-100 MICROCONTROLLER

Ürün Kod: : 727076

KDV Hariç Fiyat: 54,86  TL


 STM 32F3 EVALUATION BOARD***

Ürün Kod: : 730103

KDV Hariç Fiyat: 125,42  TL


 STM 32F30 F4P6TR TSSOP-20 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725001

KDV Hariç Fiyat: 6,45  TL


 STM 32F303 RCT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725011

KDV Hariç Fiyat: 42,20  TL


 STM 32F373 RCT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725014

KDV Hariç Fiyat: 49,85  TL


 STM 32F407 VGT6 LQFP-100 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730110

KDV Hariç Fiyat: 67,37  TL


 STM 32F410 RBT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER***

Ürün Kod: : 725012

KDV Hariç Fiyat: 29,33  TL


 STM 32L031 K6T7 LQFP-32 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725234

KDV Hariç Fiyat: 24,52  TL


 STM 32L051 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725227

KDV Hariç Fiyat: 23,39  TL


 STM 32L051 K8T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725213

KDV Hariç Fiyat: 27,53  TL


 STM 32L052 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725191

KDV Hariç Fiyat: 18,66  TL


 STM 32L053 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725226

KDV Hariç Fiyat: 41,52  TL


 STM 32L073 RZT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*****

Ürün Kod: : 725199

KDV Hariç Fiyat: 42,07  TL


 STM 32L151 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725228

KDV Hariç Fiyat: 24,10  TL


 STM 32L151 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725225

KDV Hariç Fiyat: 41,96  TL


 STM 32L151 CBU6 QFPN-48 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725235

KDV Hariç Fiyat: 37,70  TL


 STM 32L151 RBT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725231

KDV Hariç Fiyat: 47,46  TL


 STM 32L152 RBT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725238

KDV Hariç Fiyat: 44,14  TL


 STM 32L152 RET6 LQFP-64 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725229

KDV Hariç Fiyat: 66,56  TL


 STM 32L152 V8T6 LQFP-100 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725215

KDV Hariç Fiyat: 46,72  TL


 STM 32L152 V8T6A LQFP-100 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725223

KDV Hariç Fiyat: 39,28  TL


 STM 32L152 VBT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725241

KDV Hariç Fiyat: 44,96  TL

1  2 

link