ara üst


 FT 800 Q-T VQFN-48 LCD CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 721897

KDV Hariç Fiyat: 69,82  TL


 LP 55231 SQX VQFN-24 LED DRIVER IC

Ürün Kod: : 721896

KDV Hariç Fiyat: 18,04  TL


 NUC472JI8AE LQFP-144 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 732741

KDV Hariç Fiyat: 70,59  TL


 PIC12LF1572-I/SN SOIC-8 MICROCONTROLLER****

Ürün Kod: : 725236

KDV Hariç Fiyat: 11,76  TL


 STA 301 A SIP-8 60V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765086

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STA 308 QFP64

Ürün Kod: : 764076

KDV Hariç Fiyat: 40,50  TL


 STA 309 A SMD

Ürün Kod: : 764066

KDV Hariç Fiyat: 42,65  TL


 STA 353

Ürün Kod: : 764067

KDV Hariç Fiyat: 21,50  TL


 STA 381 BWTR VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 720952

KDV Hariç Fiyat: 78,13  TL


 STA 401 A

Ürün Kod: : 756890

KDV Hariç Fiyat: 7,38  TL


 STA 402 A

Ürün Kod: : 756891

KDV Hariç Fiyat: 6,74  TL


 STA 403 A SIP-10 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756892

KDV Hariç Fiyat: 32,25  TL


 STA 408 A SIP-10 120V 4A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734156

KDV Hariç Fiyat: 67,41  TL


 STA 434 A

Ürün Kod: : 756893

KDV Hariç Fiyat: 5,95  TL


 STA 441 C

Ürün Kod: : 756894

KDV Hariç Fiyat: 8,03  TL


 STA 471 A SIP-10 60V 2A TRANSISTOR

Ürün Kod: : 734092

KDV Hariç Fiyat: 28,38  TL


 STA 501 A SMD AUDIO IC

Ürün Kod: : 751311

KDV Hariç Fiyat: 32,61  TL


 STA 505 SMD

Ürün Kod: : 751312

KDV Hariç Fiyat: 34,40  TL


 STA 506 A SMD

Ürün Kod: : 764068

KDV Hariç Fiyat: 34,40  TL


 STA 508 A ORG

Ürün Kod: : 764069

KDV Hariç Fiyat: 48,74  TL


 STA 509 A POWERSO-36 MOSFET

Ürün Kod: : 733985

KDV Hariç Fiyat: 47,31  TL


 STA 509 A ZIP-10 MOSFET---

Ürün Kod: : 764070

KDV Hariç Fiyat: 52,18  TL


 STA 515 SMD

Ürün Kod: : 752240

KDV Hariç Fiyat: 34,40  TL


 STA 5150

Ürün Kod: : 764075

KDV Hariç Fiyat: 42,65  TL


 STA 516 B13TR POWERSO-36 AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764064

KDV Hariç Fiyat: 55,19  TL


 STA 517 B

Ürün Kod: : 764071

KDV Hariç Fiyat: 42,65  TL


 STA 518 SMD

Ürün Kod: : 764072

KDV Hariç Fiyat: 26,52  TL


 STA 540 MULTIWATT-15 POWER AMPLIFIER IC ----

Ürün Kod: : 753782

KDV Hariç Fiyat: 18,99  TL


 STA 540 SA ZIP-19 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764073

KDV Hariç Fiyat: 18,99  TL


 STA 543 SA

Ürün Kod: : 764074

KDV Hariç Fiyat: 49,10  TL


 STA 575 FLEXIWATT-27V AUDIO AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 752179

KDV Hariç Fiyat: 34,40  TL


 STI8035BE SOIC-8 ENTEGRE

Ürün Kod: : 734093

KDV Hariç Fiyat: 11,65  TL


 STM 32F03 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733509

KDV Hariç Fiyat: 35,47  TL


 STM 32F030 C8T6 LQFP-48 MICRO CONTROLLER*

Ürün Kod: : 730106

KDV Hariç Fiyat: 15,83  TL


 STM 32F030 C8T6TR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733455

KDV Hariç Fiyat: 11,45  TL


 STM 32F030 F4P6TR TSSOP-20 MICROCONTROLLER**---

Ürün Kod: : 725001

KDV Hariç Fiyat: 7,58  TL


 STM 32F030 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725004

KDV Hariç Fiyat: 8,04  TL


 STM 32F030 R8T6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733468

KDV Hariç Fiyat: 17,36  TL


 STM 32F031 C4T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733475

KDV Hariç Fiyat: 25,98  TL


 STM 32F031 F6P7 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733499

KDV Hariç Fiyat: 24,25  TL


 STM 32F031 G6U6 UFQFN-28 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733464

KDV Hariç Fiyat: 21,98  TL


 STM 32F031 K6U6 QFN-32 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730107

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STM 32F042 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725009

KDV Hariç Fiyat: 29,24  TL


 STM 32F042 F6P6 TSSOP-20 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725002

KDV Hariç Fiyat: 18,68  TL


 STM 32F051 C6T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733472

KDV Hariç Fiyat: 30,58  TL


 STM 32F051 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725006

KDV Hariç Fiyat: 18,13  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733485

KDV Hariç Fiyat: 27,77  TL


 STM 32F051 K4T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733486

KDV Hariç Fiyat: 27,77  TL


 STM 32F051 K4UA UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733462

KDV Hariç Fiyat: 24,50  TL


 STM 32F051 K6T6 LQFP-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733500

KDV Hariç Fiyat: 29,18  TL


 STM 32F051 K6U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733465

KDV Hariç Fiyat: 14,56  TL


 STM 32F051 K8U6 UFQFPN-32 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725013

KDV Hariç Fiyat: 15,53  TL


 STM 32F051 R4T6TR LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733494

KDV Hariç Fiyat: 31,74  TL


 STM 32F051 R8T6 LQFP-64 MICRO CONTROLLERS --

Ürün Kod: : 730111

KDV Hariç Fiyat: 30,46  TL


 STM 32F070 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725000

KDV Hariç Fiyat: 15,83  TL


 STM 32F071 CBT6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733461

KDV Hariç Fiyat: 19,46  TL


 STM 32F071 VBT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733533

KDV Hariç Fiyat: 47,67  TL


 STM 32F072 C8T6 LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 725003

KDV Hariç Fiyat: 16,71  TL


 STM 32F072 CBT6TR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733573

KDV Hariç Fiyat: 21,26  TL


 STM 32F072 CBU6 QFPN-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733506

KDV Hariç Fiyat: 32,78  TL


 STM 32F072 R8T6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733504

KDV Hariç Fiyat: 37,69  TL


 STM 32F072 RBT6 LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733483

KDV Hariç Fiyat: 27,47  TL


 STM 32F091 VCT6 LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733537

KDV Hariç Fiyat: 56,18  TL


 STM 32F100 C4T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733456

KDV Hariç Fiyat: 20,96  TL


 STM 32F100 C6T6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 724695

KDV Hariç Fiyat: 10,12  TL


 STM 32F100 C8T6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733457

KDV Hariç Fiyat: 22,83  TL


 STM 32F100 CBT6B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733479

KDV Hariç Fiyat: 35,68  TL


 STM 32F100 CBT6BTR LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733460

KDV Hariç Fiyat: 35,67  TL


 STM 32F100 CBT7B LQFP-48 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733501

KDV Hariç Fiyat: 29,99  TL


 STM 32F100 R4T6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733530

KDV Hariç Fiyat: 37,82  TL


 STM 32F100 R8T6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER***

Ürün Kod: : 730104

KDV Hariç Fiyat: 20,61  TL


 STM 32F100 RBT6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER*

Ürün Kod: : 730105

KDV Hariç Fiyat: 29,77  TL


 STM 32F100 RCT6B LQFP-64 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 724865

KDV Hariç Fiyat: 58,99  TL


 STM 32F100 VCT6B LQFP-100 MICRO CONTROLLERS *

Ürün Kod: : 730102

KDV Hariç Fiyat: 58,88  TL


 STM 32F100 VDT6B LQFP-100 MICROCONTROLLER*

Ürün Kod: : 733524

KDV Hariç Fiyat: 64,91  TL

1  2  3 

link